نتا یج دو و میدا نی در مقطع ابتدایی

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

88/8

شهید طا لقانی

سهیل گزوکی

 

1

91/8

شهید شبگرد (الف)

مهدی حیدری

 

2

94/8

شهید جعفری

علی خا کی

 

3

47/9

شهید راستگو

رضا کر یمی

 

4

                             57/9

شهید جعفری

علی مختاری

 

5

59/9

شهید شبگرد (ج)

پوریا آقایی مقدم

 

6

مقطع ابتدایی 60 متر

 

 

مقطع ابتدایی 100 متر

 

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

19/15

شهید طا لقانی

رسولی

1

43/15

شهید شبگرد (الف)

مهدی شیردل

 

2

60/15

شهید جعفری

علی خا کی

 

3

78/15

شهید شبگرد (ب)

مهدی حیدری

 

4

28/16

شهید شبگرد (ب)

مصطفی میر سیدی

 

5

35/16

13 آبان

امیر حسین رمضا نی

 

6

 

 

 

 

 

 

مقطع ابتدایی 200 متر

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

56/31

خاتم الانبیاء

علی فر حنا ک

 

1

16/33

شهید کا میا ب

سینار رضایی

 

2

19/33

شهید طا لقانی

نکویی

 

3

25/33

شهید شبگرد (ج)

مهدی مراد ی

 

4

38/33

شهید شبگرد (الف)

مهدی شیردل

 

5

10/34

شهید شبگرد (ب)

مهدی جلالی

 

6

 

مقطع ابتدایی 600 متر

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

37/00/2

شهید کا میا ب

سینار رضایی

 

1

94/05/2

شهید شبگرد (ب)

مهدی جلالی

 

2

41/10/2

خاتم الانبیاء

علی فرحنا ک

 

3

41/15/2

شهید راستگو

امیر حسین اغلیون

 

4

92/17/2

خاتم الانبیاء

ابو الفضل احمدی

 

5

87س/18/2

شهید طا لقانی

میکا ئیل محمدی

 

6

 

 

 

                مقطع ابتدایی پر تاب وزنه

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

30/11

شهید طا لقانی

 

رسو لی

1

38/10

شهید طا لقانی

سهیل گزوکی

 

2

90/9

شهید کا میا ب

 

مصطفی امیری

 

3

96/8

شهید را ستگو

 

امیر محمد خر می

4

54/8

شهید را ستگو

 

علیر ضا شبا نی

 

5

54/7

شهید شبگرد (ج)

 

عماد  رزمگیر

6

 

مقطع ابتدایی پرش طول

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

84/3

شهید طا لقانی

نکویی

1

80/3

شهید را ستگو

 

            امیر حسین اغلیون ( مشترکا دوم)

 

2

80/3

شهید شبگرد (ج)

نجا تی(مشترکا دوم)

 

3

79/3

شهید شبگرد (ج)

مهدی مرادی

 

4

78/3

شهید را ستگو

 

حسین هلال

 

5

76/3

شهید شبگرد (ب)

میر سیدی

 

6

70/3

شهید طا لقانی

کنعا نی

 

7

 

 

 

 

 

مقام

امتیاز

نام مد رسه

 

ردیف

39

7+5+7+1+4+1+7+7

شهیدطا لقانی

 

1

19

3+2+5+3+3+3

شهید را ستگو

 

2

16

                                                                   5+7+4

شهید کا میا ب

 

3

14

1+3+1+5+4

شهید شبگرد (ج)

 

 

4

مشترکا13

7+4+2

خاتم الا نبیاء

 

5

مشترکا13

3+2+1+5+2

شهید شبگرد(ب)

 

5

12

5+5+2

 

شهید شبگرد( الف)

 

6

1

1

13 آبان

 

7

 

 

با عرض سلام و احترام 

نتا یج دو و میدا نی در مقطع  ابتدایی به شرح فوق اعلام گردید . نفرات اول تا ششم هر رشته جهت تست مجدد و اتنخاب تیم شهر ستان  بعدا اطلاع رسا نی می گردد

محمد هلال فریمانی

 

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ ] [ ۶ قبل از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

نتایج مسابقات دو ومیدانی پسران متوسطه اول

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

17/13

شهید امام صادق

نوید جوان

 

1

53/13

مقداد سفید سنگ

محمد دژبانی

 

2

72/13

شهید خو ارزمی

ما لدار

 

3

00/14

شهید مطهری

صحاری

 

4

02/14

مقداد سفید سنگ

محمد سیرانی

 

5

19/14

شهید مطهری

امید آسیا یی پور

 

6

متو سطه اول 100 متر

 

 

متو سطه اول 200 متر

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

22/26

مقداد سفید سنگ

دژبانی

 

1

10/27

شهید خو ارزمی

فخا می

 

2

42/27

شهید با زیا نفر

امیر محمدی

 

3

02/28

شهید با زیا نفر

علی نجفی

 

4

13/29

آیت الله خا منه ای

حمیدی

 

5

28/29

شهید خو ارزمی

صبوری

 

6

 

 

 

 

 

 

متو سطه اول 400 متر

 

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

32/06/1

شهید خو ارزمی

 

ایما نی

 

1

47/09/1

مهر گستر

قدیری

 

2

25/11/1

شهید خو ارزمی

تو کلی

 

3

32/14/1

شهید با زیا نفر

علیر ضا جا بری

 

4

02/15/1

شهید با زیا نفر

علی نجفی

 

5

59/17/1

مقداد سفید سنگ

رضا بلوچ زاده

 

6

 

متو سطه اول 800 متر

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

90/34/2

شهید خو ارزمی

 

ایمانی

1

25/42/2

مقداد سفید سنگ

سعید اسفندیار خواه

 

2

50/43/2

شهید خو ارزمی

صبوری

 

3

71/45/2

مهر گستر

قد یری

 

4

44/06/3

مهر گستر

                                                           عیدی

 

5

00/07/3

آیت الله خا منه ای

سعید کا میا ب

 

6

 

 

 

متو سطه اول پر تاب وزنه

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

30/12

شهید خو ارزمی

 

فخامی

1

77/11

آیت الله خا منه ای

امیر محمد حمیدی

 

2

44/11

شهید امام صادق

علی آسیا یی پور

 

3

20/11

مهر گستر

مهدی اختیاری

 

4

14/11

شهید امام صادق

احسا ن شکفته

 

5

10/11

آیت الله خا منه ای

علی رحیمی

 

6

 

 

متو سطه اول پرش طول

 

 

رکورد

نام مدرسه

نام  و نام خا نو ادگی

 

ردیف

73/4

شهید مطهری

قدیر صحاری

 

1

68/4

شهید مطهری

امید آسیا یی پور

 

2

62/4

شهید خو ارزمی

ها شم بها ری

 

3

60/4

آیت الله خا منه ای

حمیدی

 

4

49/4

شهید با زیا نفر

                                                        جا بری

 

5

48/4

آیت الله خا منه ای

محمد رضا صو فی

 

6

 

 

 

 

 

مقام

امتیاز

نام مد رسه

 

ردیف

اول

7+4+ 7+4+7+4+4+5+1=43

شهید خو ارزمی

 

1

دوم

1+5+5+2+7=20

مقداد سفید سنگ

 

2

سوم

7+5+3+1=16

شهید مطهری

 

3

چهارم

2+3+2+4+3=14

شهید با زیا نفر

 

4

مشترکا پنجم

3+5+3+2=13

مهر گستر

 

5

مشترکا پنجم

4+2+7=13

شهید امام صادق

 

6

مشترکا پنجم

5+1+3+1+1+2=13

 

آیت الله خا منه ای

7

 

با عرض سلام و احترام 

نتا یج دو و میدا نی در مقطع متو سطه اول به شرح فوق اعلام گردید . نفرات اول تا ششم هر رشته  چهار شنبه  16/2/94 سا عت 30/10 صبح جهت تست مجدد و اتنخاب تیم شهر ستان حضور یا بند عدم شرکت به منز له انصراف تلقی می گردد.

محمد هلال فریمانی

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ ] [ ۶ قبل از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

قدردانی از همکاران فرهنگی افتخار آفرین ورزش فریمان

 

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ] [ ۲۲ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

گزارش تصویری

افتتاح سالن تنیس روی میز شهید صادقی آذرماه 1393

مسابقات شنای ابتدائی پسران

مسابقات والیبال فرهنگیان فریمان آذر تا بهمن 1393

قهرمان تیم اداره آموزش و پرورش

 

 تیم فوتسال ابتدائی فریمان (کسب مقام سوم استان 15/12/1393)

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ] [ ۲۲ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

دانلود نتایج مسابقات شش ماهه اول سال تحصیلی 1393/94

 دانلود نتایج مسابقات شش ماهه اول سال تحصیلی 1393/94

دانلود در ادامه مطلب(رمز مخصوص همکاران است)

 


ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ] [ ۲۱ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

برنامه عملیاتی کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان فریمان 1393

باسمه تعالی

برنامه عملیاتی : کارشناسی تربیت بدنی و سلامت      آموزش و پرورش شهرستان فریمان  25/06/1393

         سال تحصیلی:1393/94

برای دیدن برنامه عملیاتی به ادامه مطلب بروید(رمز شماره موبایل ا.ا بدون صفر ابتدا)


ادامه مطلب
[ شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ] [ ۲۱ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

دانلود مقاله بررسی انگیزه های ورزشی دانش آموزان ورزشکار

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ] [ ۲۳ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

دانلود نرم افزار مدیریت رویدادهای ورزشی

دانلود نرم افزار مدیریت رویدادهای ورزشی

لطفا به ادامه مطلب بروید

رمز را لطفا از کارشناس تربیت بدنی دریافت کنید

 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ] [ ۲۳ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

پوستر ورزشی

Hosted on Persiangig.com

[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ] [ ۲۳ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

دانلود کتاب الکترونیکی دو و میدانی

دانلود کتاب الکترونیکی آموزش دو و میدانی 

دانلود

 

دانلود نرم افزار کتاب ساز

(لطفا اگر کتاب بر روی سیستم شما باز نشد این نرم افزار را نصب کنید)

[ پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ] [ ۲۳ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

فوتسال قهرمانی آموزشگاههای استان خراسان رضوی

 کسب مقام سوم مسابقات فوتسال قهرمانی آموزشگاههای استان خراسان رضوی را که با مربیگری آقای جواد رفوئی و سرپرستی آقای محمد زارعی وتلاش دانش آموزان عزیز:محمدرضااکبری(خاتم الانبیاء)-سعیدزارعی(شهیدکامیاب)-علی زارعی – مصطفی امیری – امیرحسین سعیدیان – مهدی حیدری – مهدی جبار – ابوالفضل اسماعیلی – سیدمحمدطه حسینی(طالقانی) – عرفان زرنگ – سهیل گزوکی(طالقانی) – سجادفلکی نژاد(طالقانی) به دست آمد را به ایشان وکلیه عزیزانی که برای کسب موفقیت تیم خالصانه تلاش کردند تبریک می گوئیم.

[ پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ] [ ۲۳ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

دانلود کتاب الکترونیکی راهنمای معلم کلاس دوم ابتدائی

 

دانلود کتاب الکترونیکی زیبای راهنمای معلم کلاس دوم ابتدایی

 

 

 • هدف از تلاش
 • سوره مبارکه انشقاق
 • آیه شریفه 6
 • يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

 • معنای آیه:

  ای انسان تو با تلاش فراوان به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد.

 • پیام آیه:

  حرکت به سوی پروردگار به چه معناست؟ آیا این که ما انسان ها همواره به دنبال پیشرفت و کمال هستیم، نوعی حرکت به سوی آن کمال بی نهایت نیست؟ هدف از همه ی تلاش های ما در زندگی رسیدن به کمال است اما برخی به غلط گمان می کنند رسیدن به قدرت و پول آنان را به کمال می رساند. همه ی ما خدا را ملاقات خواهیم کرد اما مومنان جلوه ی رحمت و کافران جلوه ی خشم او در می یابند.

 

 

 

 

[ پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ ] [ ۲۳ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

دانلود نرم افزارهای قرآنی رایگان

[ جمعه ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ ] [ ۱۹ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

حرکات کششی

مقدمه

ورزشکاران از تمرینات کششی پیش و پس از تمرینات بدنی استفاده می نمایند. قبل از تمرین حرکات کششی با هدف گرم کردن و آماده نمودن دستگاه عصبی ـ عضلانی برای حرکت اجرا می شود و پس از تمرین برای توسعه انعطاف پذیری. توسعه انعطاف پذیری که با انجام تمرینات کششی میسر است سبب افزایش دامنه حرکتی ورزشکاران شده و میزان بروز آسیب های عضلانی را می کاهد. حرکات کششی را می توان به دو دسته کلی پویا و ایستا تقسیم کرد. انجام حرکات کششی پویا سبب توسعه انعطاف پذیری هنگام حرکت اندام ها می شود و انجام حرکات کششی ایستا موجب توسعه انعطاف پذیری ایستا (وقتی اندام حرکت پویا ندارد) می شود. از سوی دیگر این دو دسته حرکات کششی را می توان به طرق مختلف اجرا نمود که بر این اساس می توان آنها را به ترتیب زیر دسته بندی کرد:

 1. حرکات کششی پرتابی (Ballistic Stretching)
 2. حرکات کششی پویا (Dynamic Stretching)
 3. حرکات کششی فعال (Active Stretching)
 4. حرکات کششی غیرفعال (Passive Stretching)
 5. حرکات کششی ایستا (Static Stretching)
 6. حرکات کششی ایزومتریک (Isometric Stretching)
 7. حرکات کششی (PNF) (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ ] [ ۱۸ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

22 قانون انکارناپذیر مدیریت

 
پس از سال ها مطالعه و بررسی درباره مسائل و اصول مدیریت بازار،عصاره یافته ها را به صورت قوانین اساسی  که ضامن توفیق یا موجب شکست در بازار می شوند در آورده اند.این اصول را "قوانین تغییر ناپذیر مدیریت"بازار نامیده اند این قوانین شامل:
1:قانون رهبری  (اول بودن بهتر از برتر بودن است.)
2:قانون طبقه  (اگر در یک طبقه نمی توانید اول باشید،طبقه دیگری درست کنید که در آن اول باشید)
3:قانون ذهن  ( وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.)
4:قانون تصورات (بازاریابی جنگ محصولات نیست،جنگ تصورات است.)
5:قانون توجه  (اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی،داشتن کلمه ای در ذهن مشتریان است.)

6:قانون انحصار ( دو شرکت نمی توانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند.)
7:قانون نردبان  (استراتژی مورد استفاده شما،به پله ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید.)
8:قانون مسابقه دو نفره  (در بلند مدت هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می شود.)
9:قانون عکس  (اگر هدفتان جایگاه دوم است،استراتژی شما را رهبر بازار تعیین می کند.)
10:قانون تقسیم  (در طول زمان مقوله تقسیم،و به دو یا چند مقوله تبدیل می شود.)
11:قانون چشم انداز  (آثار بازاریابی در گستره زمان نمایان می شود.)
12:قانون توسعه خط  (فشار غیر قابل مقاومتیبرای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد.)
13:قانون قربانی  (برای به دست آوردن چیزی،به ناچار باید چیز دیگری را از دست بدهید.)
14:قانون ویژگی ها  (در برابر هر ویژگی،یک ویژگی اثر گذار دیگر وجود دارد.)
15:قانون صداقت (هنگامی که شما امتیاز منفی را می پذیرید،مشتری یک امتیاز مثبت به شما می دهد.)
16:قانون حرکت جسورانه  (در هر موقعیت،تنها یک حرکت نتیجه غایی را تعیین می کند.)
17:قانون غیر قابل پیش بینی بودن  (اگر نتوانید برنامه رقبای خود را بنویسید،نمی توانید آینده را پیش بینی کنید.)
18:قانون موفقیت  (موفقیت معمولا غرور می آفریند و غرور به شکست می انجامد.)
19:قانون شکست  (باید در انتظار شکست بود و آن را پذیرفت.)
20:قانون سر و صدا  (شرایط در بیشتر موارد بر عکس چیزی است که در مطبوعات درج می شود.)
21:قانون شدت  (برنامه های موفق مبتنی بر مد نیستند،بلکه بر پایه روند ها تنظیم می شوند.)
22:قانون منابع  (بدون پول کافی هیچ ایده ای به نتیجه نمی رسد.)
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ] [ ۹ قبل از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

دعوای گنجشکی

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ ] [ ۲۳ بعد از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

آب درمانی

مزاياي آب درماني    

1) درمان با آب در بيماريهاي انسان بسيار ساده وطبيعي است.
2) روش درمان زياد دشوار نيست.
3) کاملا بي ضرر است وآثار بدي بر جا نمي گذارد.
4) آثار مسموميت به همراه ندارد و نيازي به داروهاي سمي نيست.
5) ارزانترين وسيله است و درهمه جا براحتي بدست مي آيد.
6) هضم را بهبود مي بخشدويبوست را که منشاء بروز اغلب بيماريهاست برطرف مي کند.
7) خواب طبيعي را برقرار مي سازد ومغز وبدن را تقويت مي بخشد.
8) بي درد است ودرد را بسهولت تسکين مي دهد.
9) درمان آن اساسي وريشه اي است.

قواعد کلي براي آب درماني
1) بدن بيمار بويژه را پاها را نبايد به مقدارکافي گرم نگه داشت و چنان چه احساس لرز نمايد،از طريق مالش با حوله داغ، ورزش و جرياني ازآب گرم در پا او را گرم نمود.


2) مناسب ترين زمان پيش از اوقات صبحگاهي وقبل ازرفتن به بستر خواب است. بيمار نبايد پيش يا بلافاصله پس از هر غذا يا فعاليت يا وقتي که اطاقش سرد است، درمان شود.
3) پس از جريان هواي گرم، بايد کشاله ران را شستشو داد يا دوش گرفت يا با اسفنج بدن را مرطوب ساخت .
پاشيدن آب بر بدن يا شستشو با آب سرد ازسرما خوردگي جلوگيري مي كند و پس از مصرف آب سرد بايد احتياط كرد كه گرما از طريق ورزش حاصل گردد،ولي اگر بيمار ناتوان است ،حمام آفتاب ، مالش با استفاده از كمپرس آب داغ ،حمام بخار،پوشش وغيره در اطاق گرم (حداقل 20 درجه) ضرورت پيدا مي كند.
4) يك قاشق چايخوري آب تازه يا ولرم در صورتي كه بيمارآب بطلبد،در حلقوم او مي ريزند، ولي نبايد مقادير زيادي آب داد.
5) از تمام مواد مضعف يا محرك اعصاب مانند چاي، قهوه،ليكور، تنباكو حشيش وترياك بايد پرهيز كرد. در موارد شديد از گوشت و ادويه بايد پرهيز كرد.شير،ميوه،قرص كامل نان را وقتي كه به بيمار احساس اشتها دست داد ويا درحالات ديگر بايد به بيمار رساند.
هر گاه كه بيمار احساس تشنگي نمود بايد آب نارگيل،شربت،آب ميوه وآب خالص به وي نوشاند. مواد بسيار داغ يا سرد نبايد داده شود. از تجويزآب گازدار درخلال درمان بايد بر حذر بود.
6) اطاق بيمار بايد آرام وتهويه هواي آن مناسب باشد.
7) حمام آب نه سرد ونه گرم ومالش دادن بيمار زماني توصيه مي شود كه بيمار نتواند فعاليت كند يا براي كسب گرماي آفتاب بيرون قدم بزند.
8) اشخاص حساس وناتوان وكودكان را نبايد با شدت معالجه كرد.اگر آنها آب سرد را تحمل نمي نمايند، آب گرم يا ولرم را بايد بكاربرد.ولي بايد آنها بتدريج با آب سرد عادت كنند واين امر مي تواند براي پائين افتادن درجه حرارت بدن ، مرحله به مرحله براي حصول به نتايج موفقيت آميزتر موثرافتد.
9) اگر بيمار احساس سرما ولرز كرد، آب سرد نبايد بكار برد. بايد او را بوسيله حوله ماساژ دا د يا او را به ورزش ويا حركات سريع دستها و ساير قسمتهاي بدن يا قدم زدنهاي تند يا جريان آب گرم وغيره وا داشت.
مصرف آب سرد را نبايد زياد تكرار كرد و بايد فواصل زماني كافي براي بروز واكنش در بدن برقرار كرد.
10) خاطر بايد آسوده و راحت باشد.
11) درمان بيماريهاي مزمن بايد مطابق با دوره زماني بيماري و به اندازه كافي تداوم پيدا كند.
12) حتي پس از معالجه، از عواملي كه احتمال عود بيماري را افزايش دهد،بايد اجتناب نمود.
13) تمام حوله ها، پتوها، ملحفه ها وغيره را بايد شستشو در آفتاب پهن كرد.
14) بهترين جنس ملحفه مرطوب ابريشم خام است. چنين محصولي چندان گران نيست و زماني كه نتوان ملحفه هاي سرد و زبر را بكار برد، از آن مي توان استفاده كرد.
مواد بافتني نرم آب را بهتر مي كشد وبايد آن را بدقت دور بدن پيچاند. لازم است دو ملحفه در دسترس داشت كه يكي در نوبت شستشو و ديگري در نوبت كار باشد.
استعمال ملحفه ها ممكن است آنها را آلوده سازد وبايدآن را درآب نيم گرم يا آب و صابون كه از جوزهاي گياهي بدست مي آيد شستشو داد وسپس با آب سرد آب كشيد ودرآفتاب پهن كرد كه خشك شود.
15) پتوها را بايد تكاند و در آفتاب و در معرض هوا نوبت به نوبت قرار داد.آنها را نيز بايد شستشو داد.

[ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ ] [ ۹ قبل از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

منابع كارشناسي ارشد تربيت بدني ( منابع آزمون كارشناسي ارشد )

به نام خدا

منابع كارشناسي ارشد تربيت بدني ( منابع آزمون كارشناسي ارشد )

كتابها و منابع ذكر شده با توجه به سرفصل امتحانات برگزار شده در دوره هاي گذشته و تجربه هاي دانشجوي

شركت كننده و دانشجويان ارشد و نظر اساتيد محترم است.

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

- اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / دكتر گاييني دكتر دبيدي روشن

- فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / كاستيل / 5 استاد

- فيزيولوژي ورزشي 1و 2 / دكتر خالدان

- فيزيولوژي ورزشي ( 1) انرزي و تغذيه / دكتر خالدان

- راهبردهاي تغذيه اي در فعاليتهاي ورزشي و كنترل وزن / دكتر گاييني

- مباني تغذيه ورزشي / محبي فرامرزي

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حركت شناسي و بيومكانيك

- مقدمات بيومكانيك ورزشي / دكتر حيدر صادقي

- بيومكانيك فنون ورزشي / دكتر نمازي زاده

- حركت شناسي / دكتر تندنويس

- اصول حركت شناسي ساختاري / دكتر دبيدي روشن

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات رشد و تكامل يادگيري حركتي

- يادگيري حركتي از اصول تا اجرا / اشميت / دكتر نمازي زاده دكتر واعظ موسوي

- يادگيري و كنترل حركتي / اشميت و تيموتي لي / دكتر حمايت طلب و قاسمي / 2 جلدي

- مفاهيم و كاربرد يادگيري حركتي / مگيل / دكتر واعظ موسوي دكتر شجاعي

- رشد و تكامل حركتي / هي وود/ دكتر نمازي زاده دكتر اصلانخاني

- رشد حركتي / معصومه شجاعي

www.sportscholars.ir

- مباني و كاربرد يادگيري حركتي/ ويرايش جديد / دكتر رحماني نيا

- اكتساب و اجراي مهارتهاي ورزشي / مك موريس / دكتر حمايت طلب قاسمي

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

- سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي / دكتر محمود شيخ و همكاران

- سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني / دكتر هادوي

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زبان تخصصي تربيت بدني

- فرهنگ توصيفي فيزيولوژي ورزش / دكتر خسرو ابراهيم

- فرهنگ انگليسي انگليسي آكسفورد ورزشي و تربيت بدني / ميچل كنت

- زبان تخصصي تربيت بدني / ژاله معماري

- مجموعه متون تخصصي انگليسي تربيت بدني / دكتر طهماسبي فرزانه حاتمي / دو نوع 100 متن و 200 متن

- فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مديريت در تربيت بدني و علوم ورزشي دكتر كوزه چيان

- فرهنگ تربيت بدني و علوم ورزشي / انگليسي فارسي / دكترخواجوي

- انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني / دكتر خسرو ابراهيم

- متون تخصصي تربيت بدني / شهبازي عليدوست

-منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حركت اصلاحي و آسيب شناسي

- راهنماي پيشگيري و درمان آسيبهاي ورزشي / دكتر عليزاده دكتر دانشمندي دكتر قره خانلو

- آسيب شناسي ورزشي / ويرايش جديد (اضافات 6 فصل) / حميد خداداد

- حركات اصلاحي / دكتر عليزاده دكتر دانشمندي دكتر قره خانلو

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مديريت ورزشي

مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي / دكتر حميدي

مديريت سازمانهاي ورزشي / دكتر حميدي

www.sportscholars.ir

مديريت سازمانهاي ورزشي / دكتر سجادي

مديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي (فيزو) / دكتر حميدي و همكاران

مديريت سازمانهاي ورزشي / آگوستا هرناندز / دكتر الهي دكتر خسروي زاده

[ جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ ] [ ۹ قبل از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

جام جهانی والیبال

جام جهانی والیبال

جام جهانی والیبال - ژاپن
شکست تیم ملی ایران برابر پرافتخاترین تیم جهان/ قدمان به برزیل نرسید!
تیم ملی والیبال کشورمان در ادامه دوازدهمین دوره رقابتهای جام جهانی در شرایطی نتیجه دیدار برابر برزیل را واگذار کرد که از قبل پیش بینی می شد نتواند برابر پرافتخارترین تیم جهان به پیروزی برسد و چهارمین شکست خود در این دوره از رقابتها را تجربه کند.

  تیم ملی والیبال کشورمان که در مراحل قبلی دوازدهمین دوره رقابتهای جام جهانی برابر تیم های ژاپن، صربستان، لهستان، آرژانتین و مصر به پیروزی رسیده بود و به تیم های کوبا، آمریکا و چین باخته بود، بامداد امروز جمعه در نهمین دیدار خود برابر برزیل به میدان رفت و با نتیجه 3 بر صفر (20 بر 25 ) ، (18 بر 25) و (16 بر 25) شکست خورد تا چهارمین شکستش در این دوره از رقابتها را تجربه کند.

شاگردان خولیو ولاسکو که در این دوره از رقابتها به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده بودند پس از آنکه در دیدار با چین عملکرد ضعیفی داشتند و 3 بر صفر به این تیم آسیایی باختند، این بار برابر پرافتخارترین تیم جهان بازهم با ضعف های گذشته و البته کم تجربگی حضور در چنین رقابتهای بزرگی مواجه شدند و در نهایت مغلوب برزیل بزرگ شدند.

در این دیدار ملی پوشان کشورمان بازهم در دریافت ها مشکل داشتند و با وجود تلاشی که در خط حمله داشتند نتوانستند از مدافعان حرفه ای و بلندقامت برزیل عبور کنند. برزیلی ها که سالهاست در سطح اول والیبال دنیا بازی می کنند این بار برای رسیدن به پیروزی برابر قهرمان آسیا از این تجربه خود استفاده کردند و به راحتی در دریافت ها و سرویس ها شاگردان ولاسکو را مهار کردند و به یک پیروزی قاطع دست پیدا کردند.

تیم ملی ایران که مثل اکثر دیدارهای گذشته گیم اول را به حریف خود واگذار کرده بود در گیم دوم تا امتیاز 10 از حریف پیش بود اما با چند اشتباه و دریافت بد این برزیل بود که فاصله اش را زیاد کرد و 6 امتیاز پیش افتاد و در نهایت گیم دوم را با نتیجه بهتری نسبت به گیم اول برد.

در گیم سوم این برزیل با تجربه بود که از همان ابتدا امتیازات لازم را به نام خود کرد و با زیاد کردن فاصله اش به راحتی به پیروزی رسید. در این گیم بازهم برزیلی با استفاده از قامت بلند بازیکنانش و زدن سرویس های دقیق و پرقدرت و دریافت های کم اشتباه اختیار عمل را در اختیار گرفت و 20 بر 10 از تیم ایران پیش افتاد و در نهایت نیز با نتیجه 25 بر 16 تیم ایران را شکست داد.

[ جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ ] [ ۸ قبل از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]

وزنه ی آزاد یا دستگاه؟


این سوالی است که خیلی از اشخاصی که مایل به اصولی دنبال کردنتمرین هستند ار مربیان خود در باشگاه میپرسند . با این وجود دستگاهای پیشرفته ای که ساخته شده که تقریبا اجرای هر حرکتی را امکان پذیر میسازد ایا واقعا جایی برای استفاده از هالتر و دمبل باقی میماند؟؟؟؟؟؟ ? سوال بسیار خوبی است که جواب غیر قابل انتظاری به دنبال دارد ! این موضوع کاملا بسته به این موضوع دارد که شما بدنسازی را برای چه هدفی دنبال میکنید؟و از تمرینات بدنسازی چه انتظاری دارید ؟اگر شما تمرینات یدنسازی رو برای افزایش حجم عضلات انتخاب کرده اید موضوع کاملا با کس دیگری که بدنسازی را برای تنیس کار میکند فرق میکند .
اگر افزایش حجم با دستگاه امکان پذیر هم نباشد بسیار دشوار است و از طرفی دستگاه ها فقط به صورت محدود میتوانند باعث افزایش حجم عضلانی و قدرت شوند! محال است که یک بدنساز حرفه ای تونسته باشد خود را با جلو پا ماشین و پرس پا خود را به سطح قهرمانی رسانده باشد یا یک پاورلیفتر فقط با پرس سینه ی دستگاه پرس سینه ی خود رو به 300 کیلو افزایش بده .
برای حرفه ای شدن وبرای و رسیدن به حد قهرمانی تمرین با وزنه ی ازاد ضروری است و هیچ دستگاهی نمیتواند جای وزنه ی ازاد رو بگیرد در اینجا قصد نداریم نقش کمکی دستگاها رو زیر سوال ببریم اما نقش انها کمکی و فرعی است فقط همین انتظار بیشتری هم نباید از انها داشت !
اگر قصد افزایش حجم و قدرت عضلانی دارید وقت و انرژی خود را بیخود صرف تمرین با دستگاه ها نکنید راه پیشرف شما وزنه های آزاد هستند تمرین هیچ عضله ای نباید فقط با دستگاه انجام گیرد .
البته دستگاه هایی هستند که نقش بسیار مهمی در موفقیت ورزشکار ایفا میکنند و بعضی حرکات دیگر هم از حرکات وزنه موثرترند مانند هاک .
حرکات هاک اگر با دستگاه اجرا شود موثرتر و بهتر از مشابه ان با هالتر است اما این یک استثنا است حرکات دیگر مانند بارفیکس و جلو بازو با دمبل و نشر خم و ...... هرگز نمیتوانند با حرکات مشابه دستگاهشان مورد مقایسه قرار بگیرند
دستگاها اجرای حرکت را اسان تر میکنند و عضله را از فشاری که برای رشد ان لازم است محروم میسازند البته اجرای حرکات با انها اسانتر است اما از رشد عضله تا یک حد بخصوص بیشتر خبری نیست .
استثنا در اینجا مبتدیان هستند که تمرین با دستگاه برای رشد عضلاتشان بهتر است و به انها در انجام و یادگیری مسیر صحیح حرکت کمک میشود تا در اینده بتوانند با وزنه ی ازاد تمرین خوبی کنند .دستگاها میتوانند قدرت مقاومت و حجم عضلانی مبتدیان را تا حد ززیادی افزایش دهند اما برای حرفه ای شدن کافی نیست .
گروه دیگری که باید در اینجا از انها یاد شود ورزشکارانی هستند یه بدنسازی را برای پیشرفت در رشته ی ورزشی اصلی خودشان دنبال میکنند این ورزشکاران میتوانند به نسبت حرفه ای ها تمرینات بیشتری را با دستگاه انجام دهند اما محدود کردن تمام حرکات به دستگاها ممکن است انها را از بدنسازی راضی نگه ندارد و بعد از مدتی به تاثیر بدنسازی در افزایش قدرت و سرعت و استقامت شک کنند ورزشکاران رشته های سنگینی مانند کشتی و بوکس احتیاج بیشتری به تمرینات با وزنه ی ازاد را دارند .
این افسانه که دمبل و هالتر باعث کند شدن عضله و انعطاف پذیری ان میشود دیگر قابل قبول نیست بطور علمی ثابت شده که تمرینات بدنسازی باعث افزایش قدرت سرعت استقامت و با انجام حرکات کششی باعث انعطاف عضلات میشود .ورزشکارانی که سن انها بالاتر از 60 سال است بهتر است که از دستگاها باری تمرین استفاده کنند البته اگر شما بدنسازی را فقط و فقط برای سلامتی دنبال میکنید و قصد افزایش حجم چشمگریر عضلات رو ندارید میتوانید از دستگاها استفاده کنید اما این را بدانید که دستگاه هیچ گاه نمیتواند جای هالتر و دمبل را بگیرد و هرگز حرکات وزنه ی ازاد رو به طور کامل از برنامه ی تمرینی خود خط نزنید.(sport1)
[ پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ ] [ ۷ قبل از ظهر ] [ احمداحمـــــــــــــدی ]
[ ]